Kde můžeme třídit a podle jakých pravidel?

V každé budově nalezneme v kuchyňkách a na dalších místech tyto nádoby pro tříděný odpad:

PAPÍR

PAP, 20, 21, 22


Kancelářský papír, noviny, sešity, časopisy, letáky, plakáty, kartony, krabice, papírové obaly a cokoliv z lepenky.


Kartony nápojové, papíry znečištěné - například mastné nebo mokré, papírové obálky obsahující bublinkovou fólii.

PLAST

PET, HDPE, LDPE, PVC,
PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6, 7


PET lahve, fólie, tašky a sáčky z plastu, čisté kelímky, obaly od čisticích prostředků, pěnový polystyren či CD obaly.


Obaly se zbytky potravin, chemikálií nebo jiných nebezpečných látek, odpadní a vodovodní potrubí.

BIO
ODPADZbytky ovoce, zeleniny, čajové sácky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce, tráva.


Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, cigarety, biologicky nerozložitelné odpady.

SMĚSNÝ
ODPAD

Použité kapesníky, nápojové kartony, znecištené papíry - například mastné nebo mokré, papírové obálky s bublinkovou fólii, obaly se zbytky potravin, špinavý textil a oblečení, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), žvýkačky, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, cigarety, biologicky nerozložitelné odpady, keramika.

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

Tento typ odpadu směřujte ke správci budov. Jedná se především o kyseliny, louhy, barvy, ředidla, syntetické a minerální oleje, postřiky, azbest, chemikálie, hasicí přístroje, lepidla, léky, cartridge do tiskáren (repas nebo prodej), zářivky a úsporné žárovky, CD, DVD média, elektro odpad, baterie.

Chci se zbavit něčeho, co jsem ve výše uvedeném výčtu nenašel

URČIT SPRÁVNÝ KONTEJNER

Co se stávajícími
odpadkovými koši?

Koše, které okupují prostory pod našimi stoly nejsou odsouzeny k prázdnotě a osamění. I nadále je budeme využívat, ale pouze pro směsný odpad. Když se nám do ruky dostane odpad určený k roztřídění, vykročme k nejbližšímu stanovišti pro tříděný odpad.

0 kg

komunálního odpadu
na obyvatele v ČR za 1 rok

0 %

celkové produkce komunálního
odpadu tvoří tříděný odpad

0 kg

vytříděného odpadu připadá na
jednoho obyvatele ČR za 1 rok

Kontakt